CURSILLO VIETNAM AU CHAU

 

Kể từ số 132 (tháng9/2008), Bản tin hàng tháng của chúng ta được đưa lên trang web dưới dạng PDF. Chúng ta có thể đọc trực tiếp trên internet hoặc tải về rất thuận tiện với những trang màu rất đẹp.   Nếu Qúy Anh Chị muốn đọc lại những Bản tin từ số 131 (tháng 6/2008) trở về trước, xin mời click vào đây .

- Năm 2008:

- Số 132-9/2008   -   Số 133-10/2008   -   Số 134-11/2008   -   Số 135-12/2008


- Năm 2009:

- Số 136-1/2009  - Số 137-2/2009 - Số 138-3/2009 Số 139-4/2009Số 140-5/2009  - Số 141-6/2009        NGHỈ HÈ

- Số 142-9/2009   - Số 143-10/2009   - Số 144-11/2009  - Số 145-12/2009


- Năm 20010:

- Số 146-1/2010Số 147-2/2010 Số 148-3/2010 Số 149-4/2010  - Số 150-5/2010   -  Số 151-6/2010       NGHỈ HÈ

- Số 152-9/2010   - Số 153-10/2010   - Số 154-11/2010  - Số 155-12/2010


- Năm 2011:

- Số 156-1/2011 - Số 157-2/2011 Số 158-3/2011 Số 159-4/2011  - Số 160-5/2011  - Số 161-6/2011      NGHỈ HÈ

- Số 162-9/2011 -  Số 163-10/2011 -   Số 164-11/2011   -   Số 165-12/2011


- Năm 2012:

- Số 166-1/2012  -  Số 167-2/2012  - Số 168-3/2012  - Số 169-4/2012  - Số 170-5/2012 Số 171-6/2012      NGHỈ HÈ

- Số 172-9/2012  - Số 173-10/2012  -  Số 174-11/2012   -  Số 175-12/2012

- Năm 2013:

- Số 176-1/2013  - Số 177-2/2013Số 178-3/2013 - Số 179-4/2013 - Số 180-5/2013 - Số 181-6/2013       NGHỈ HÈ

- Số 182-9/2013 - Số 183-10/2013 - Số 184-11/2013  -  Số 185-12/2013


- Năm 2014:

- Số 186-1/2014 -  Số 187-2/2014 - Số 188-3/2014 -  Số 189-4/2014  - Số 190-5/2014  -Số 191-6/2014      NGHỈ HÈ

- Số 192-9/2014 - Số 193-10/2014  - Số 194-11/2014  - Số 195-12/2014 


- Năm 2015:

- Số 196-1/2015  - Số 197-2/2015  - Số 198-3/2015  - Số 199-4/2015  - Số 200 - 4 & 5 /2015                       NGHỈ HÈ

- Số 201-9/2015 - Số 202-10/2015  - Số 203-11/2015  - Số 204-12/2015


- Năm 2016:

- Số 205-1/2016  - Số 206-2/2016  - Số 207-3/2016  - Số 208-4/2016  - Số 209-5 & 6/2016                                NGHỈ HÈ

- Số 210-9/2016  - Số 211-10/2016 - Số 212-11 & 12/2016


- Năm 2017:

- Số 213-1/2017 - Số 214-2/2017 Số 215-3 & 4/2017  Số 216-5/2017  Số 217-6/2017                        NGHỈ HÈ

- Số 218-9/2017- Số 219-10, 11 & 12/2017


- Năm 2018:

- Số 220-1/2018  - Số 221-3&4&5/2018  Số 222-6/2018  -                                                                            NGHỈ HÈ

- Số 223-9/2018   - Số 224-10/2018